Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

EK gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, torba teklif olarak bilinen, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile; 3600 ek göstergeye girecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda; ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay ilave ödeme yapılacak. MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK Personel Kanunu uyarınca araştırma unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600'ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların da ek gösterge rakamları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden yapılandırılıyor. 

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge rakamı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge rakamlarını sınırlayan hükümler kaldırılıyor, ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenen TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN EMEKLİ MAAŞLARI MEMUR KATSIYISINA GÖRE HESAPLANACAK

Kabul edilen kanun teklifi ile; Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRI 3 BİN 500 TL OLACAK

Kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı da yeniden düzenlendi. Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek. Teklifle, belediye başkanlarının makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

ÖĞRENCİ AFFI

Kanun teklifi ile öğrenci affı getiriliyor. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor. Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Genel Kurul'da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan, 'intihal' suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesinlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor. 

Noterlik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu noterlikte üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabilecek.

Kanunla; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak için de döner sermayeyi kullanabilme imkanı veriliyor.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmeleri de düzenleniyor.

ELEKTRİK, SU VERİLECEK

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte, verilen önergeyle; 2022 Temmuz ile Aralık aylarında istihdamı desteklemek için; işgücü maliyetlerini azaltmak üzere sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 3,33TL, aylık 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak.,

Verilen bir başka önerge ile varlık barışının süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİL GİRDİ

TBMM, 5'inci yasama yılını tamamlayarak, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

KOMİSYONLAR ÇALIŞACAK

Meclis'in tatil olduğu aylarda, bazı komisyonlar ise çalışma kararı aldı. Buna göre; Meclis kararıyla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Anayasa- Adalet Karma Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de

GENEL KURUL'DA 'VARLIK BARIŞI' TARTIŞMALARI

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Varlık Barışı'nın süresinin uzatılmasına ilişkin verdiği önergeyi eleştiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Kaşla göz arasında kara parayı aklayacak, Türkiye'yi kara para aklama merkezi haline getirecek önergeleri, kanunları çıkarırsanız, siz bu memleketi felakete sokuyorsunuz demektir. Bu devleti mafya devletine çeviriyorsunuz demektir, mafya devletine. Burası bir hukuk devleti olmalıdır, meşru zeminde yürümelidir" sözleri AK Parti'lilerin tepkisine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş söz alarak, Şener'in sözlerine tepki gösterdi. Elitaş, Varlık Barışı'nı ilk olarak 2003 yılında AK Parti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Abdüllatif Şener'in getirdiğini, Bakanlar Kurulu tasarısına imza attığını söyledi.

Şener ise "Ben getirmedim. 2009'dan beri sürekli kara parayı aklıyorsunuz. Konusu suç olan parayı, kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretini, teröre dayalı kazançları hepsini aklayan bir kanun maddesini buraya getiriyorsunuz, geçirmek için mücadele ediyorsunuz, mücadele" dedi.

Elitaş, Şener'in iddialarına şu sözlerle cevap verdi:

"Bu kürsüde çok hazin, çok edep dışı, hiç ahlaki kurallara yakışmayan, bir milletvekili haysiyetine, onuruna yakışmayan bir konuşma izledik. 2003 yılında buna itiraz ediyordun, niye bırakıp da gitmedin, niye Başbakan Yardımcılığına devam ettin? Ama baktın ki olmuyor, 2007 yılı, dedi ki: 'Ben derviş olacağım, artık milletvekili olmayacağım.' Milletvekili olmayacaktı altı ay sonra parti kurdu, arkasından baktı başka şeyler oluyor. Ya arkadaş, soyunduğu yerden giyinen adam, giyindiği yerde soyunan adam muteber adamdır; oradan oraya, oradan oraya. Şu kanun içerisine koyduğumuz her madde grup başkanvekilleriyle, parti sözcüleriyle istişare edilerek yapılmıştır. Yıllarca birlikte aynı dava uğruna uğraştık ama ben davamı terk etmedim, sen davanı terk ettin." çalışabilecek.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur. Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.