>
  • BIST 104.595
  • Altın 228,770
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • Hakkari 1 °C

Önal: Genç Çiftçi Proje başvuruları başladı

Önal: Genç Çiftçi Proje başvuruları başladı
Genç Çiftçi 2018 hibe başvurusu için süreç başladı. Hakkari Ziraat Odası Başkanlığı 18 ile 41 yaş arasındaki vatandaşların başvuruda bulunabileceği 2018 Genç Çiftçi hibe başvurusu için açıklama yaptı.

HAKKARİ OBJEKTİF HABER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kırsal kesimde yaşayan çiftçileri destekleme amacıyla yürüttüğü Genç Çiftçi hibe başvurusu başladı.

Hakkari Ziraat Odası Başkanlığı 2 Nisan Pazartesi günü başlayan ve 30 Nisan'da son bulacak proje ile ilgili çiftçilerin başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

Projeden yararlanmak isteyenlerin;

* 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekir: (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 doğumlular)

* Okur-yazar olmak.

* Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.

* Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak. 

* Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

* Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

* Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.

* Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak. 

* Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.

* 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin  desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

* Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
j) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

1) Başvurular;

a) Başvurular 02 Nisan 2018 tarihinde başlar, 30 Nisan 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

b) Başvurular, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır.

c) Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

ç) Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.

d) Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

BAŞVURUDA İSTENECEK OLAN BELGELER NELERDİR?

1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK’ dan alınan belge.

c) Başvuru dilekçesi. (Yazılım programı üzerinden)

ç) Proje tanıtım formu. (Yazılım programı üzerinden)

d) Taahhütname (Yazılım programı üzerinden, Tebliğ ekindeki)

e) Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge.

f) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi; Okur Yazarlık Belgesi ve Diploma örnekleri, aslı görülmüştür olarak veya onaylı olarak kabul edilmiş olması gerekir. Okul terk (Tasdikname) belgesi program kapsamında Okur-Yazar Belgesi olarak kullanılabilecektir. Okullardan alınan “.Okulumuzdan Mezun Olmuştur.” İfadesi olan belgeler kişiye ait beyan olup sonrasında başvuru sahibinin örgün eğitime (Açık Öğretim – Açık Lise Hariç) devam ettiği tespit edilir ise başvuru reddedilip gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanacaktır.

g) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi projesi konusuna başvuranlar için TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi.

ğ) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna gerektiğinde sunulmak üzere;

1- Yatırım yeri mülkiyetinin (hisseli tapuda, yatırım yeri kadar hisseye sahip olanlar mülkiyeti kendisine ait kabul edilir) genç çiftçiye ait olduğuna dair,

2- Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren (Yabancı ülkelerdeki okullardan alınan diplomalar Yüksek Öğretim Kurumu veya Milli Eğitim
Bakanlığı/Müdürlüğü tarafında onaylanması gerekir.) belge, 

3- Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren,

4- Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli veya engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair,

5- Askerlik terhis belgesi, puanlamaya esas belgelerdir.

2) Hibe sözleşmesi imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi.

b) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az beş yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi.

c) Hayvancılık projeleri için “İşletme Tescil Belgesi” ve “Kapasite Uygunluk Belgesi”. (Hisseli olmayan tam parsel sadece bir kişi tarafından projede kullanılabilecektir.)

ç) Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme
görünmeyebilir) en az 3 yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi.

d) Verasete İştirak durumlarında; kişinin hissesinin bulunduğu parseller için noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya “Taahhütname ve Fiili Kullanım
Taahhütnamesi” düzenlenebilecektir.

e) Veraset iştirak kapsamında olan ve başvuru sahibinin hissesi bulunmayan parseller için tüm hissedarlar ile noter/muhtar kira sözleşmesi ve Taahhütname alınması şarttır.

f) Noter onaylı Tebliğ ekindeki “Taahhütname” istenir.

3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri için TİGEM, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı projeleri için KOZABİRLİK, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi projeleri için TAB ile genç çiftçi arasında yapılan alım sözleşmesi.

4) Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce;

a) İcra takibinde olmadığına dair belge,

b) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge, 

c) Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,

ç) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim dönemi veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,

d) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,

e) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.

f) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği, (24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır.)

g) Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),

ğ) Yeni tesisler için diğer kurum ve kuruluşlardan alınan izin/ruhsat veya başvuru belgesi,hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.

5) Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden itibaren beş iş günü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

6) Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde;

a) Takip yılının Mayıs/Haziran ve Ekim/Kasım ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,

b) Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,

c) Zorunlu olmaksızın, proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti, istenir

6) Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ ve bu uygulama rehberi çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.

UYARI: Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yapılan yorumlardan yazarları sorumludur. Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 Hakkari Objektif Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0544 402 35 10 - 0544 431 08 07 - 0438 211 40 51 | Haber Scripti: CM Bilişim